A JA TAKÁ DZIVOČKA, cingi lingi bom,
ráda vijem pírečka, cingi lingi bom,
I:ráda vijem, ráda dám, cingi lingi bom bom bom,
aj za kalab zakladám, cingi lingi bom:I

A já taká, mac i mac, cingi lingi bom,
čiarne oči muším mac, cingi, lingi bom
I:čiarné oči mac mala, cingi lingi bom bom bom,
ja še na ňu podala, cingi lingi bom:I

Aj ty cigán, dobre hraj, cingi lingi bom,
na dzivčata něžmurgaj, cingi, lingi, bom,
I:na dzivčata na šumné, cingi lingi bom bom bom,
naj nechodzá po humně, cingi lingi bom.:I

To ta Heĺpa
Aj okolo Levoči